cover_videa.png

TV
&FILMY
w streamingu

Pravidlá poskytovania služby „videanazelanie.sk” a multimediálnych servisov MT

I. Všeobecné ustanovenia


1. Tieto pravidlá (zvané ďalej „Pravidlá”) určujú všeobecné zásady využívania služieb multimediálneho servisu za poplatok, ktoré poskytuje DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Tourillon 13100 Aix-en-Provence RCS : 390 944 429 (zwana dalej „DGP”).


2. Službu videanazelanie.sk môžu využívať užívatelia mobilných telefónov alebo iných zariadení s príslušnými funkciami. Užívateľ musí byť oprávnený používať mobilný telefón v rozsahu umožňujúcim mu využívanie Servisu MT, vrátane využívania Služby subskripcie dostávania platených správ SMS MT umožňujúcej prístup k videám. Servis MT môžu využívať užívatelia mobilných telefónov v sieti GSM: Orange Slovensko, a.s., O2 Slovakia, s.r.o. and Slovak Telekom, a.s.

3. Užívatelia sú zaviazaní využívať Servis v rozmedzí práva záväzného na Slovensku a v súlade s ustanoveniami týchto Pravidiel.

4. DVE bezplatne sprístupňuje Pravidlá spôsobom, ktorý umožňuje získanie, reprodukciu a záznam obsahu pravidiel pomocou teleinformatického systému, ktorý využíva DVE, a to na strane videanazelanie.sk. Pravidlá sú tiež dostupné v sídle DVE.

5. Užívateľ využívajúci Servis je zaviazaný zoznámiť sa s obsahom Pravidiel, ktoré stanovujú aktuálne zásady a podmienky využívania Servisu.

6. Každý Užívateľ je zaviazaný samostatne zaistiť splnenie nasledujúcich minimálnych technických požiadaviek potrebných pre využívanie Servisu a Služieb videanazelanie.sk:

1) mobilný telefón alebo iné zariadenie vybavené funkciami umožňujúcimi využívanie Služby ponúkanej v rámci Servisu, vrátane umožnenia spojenia so sieťou Internet;

2) prístup ku sieti Internet;

7. Zásady a podmienky stanovené v Pravidlách týkajúce sa využívania Servisu a služieb poskytovaných v jeho rámci výlučne pre osobné použitie, ktoré nemá komerčný charakter (napr. podnikateľská činnosť). Pre Užívateľa platí zákaz dodávania obsahu, ktorý má nelegálny charakter.

8. Videá, ktoré sú sprístupňované Užívateľovi v rámci Servisu MT z poskytovanej Služby obsahujú materiály chránené právom, vrátane autorského práva a právom priemyselného vlastníctva, zvlášť: obchodné značky, počítačové programy a diela. Takisto samotné rozvrhnutie a výber obsahov prezentovaných v Servise tvorí istý predmet ochrany na základe príslušných právnych predpisov.

9. Užívateľ je oprávnený využívať videá sprístupňované v rámci Servisu vylúčene za účelom a v rozsahu stanovenom v par. IV. bod 5 týchto Pravidiel, a v rozsahu obsahov, ktoré nie sú 2 dielami výlučne pre účely a v rozsahu stanovenom v bode 6 hore. Predovšetkým videá nemôžu byť kopírované, publikované, premietané, zasielané alebo distribuované akýmkoľvek spôsobom bez získania zvláštneho písomného súhlasu DVE alebo iného oprávneného subjektu.

10. Vždy keď sú v Pravidlách použité nižšie uvedené sformulovania, je nutné ich chápať nasledujúcim spôsobom:

a. SMS (Short Message Service) – krátka textová správa, skladajúca sa z max. 160 znakov (písmená, číslice, zvláštne znaky), ktorá môže byť zaslaná do ľubovoľného mobilného telefónu, s obsahom napísaným odosielateľom a umožňujúca identifikáciu čísla mobilného telefónu jej odosielateľa.

b. SMS MT/správa SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) je to SMS správa zaslaná Užívateľovi vo vykonaní objednávky skôr podanej Užívateľom, v súlade s týmito Pravidlami (subskripcia) na dostávanie takých správ SMS v určitej frekvencii, kde Užívateľ hradí náklady dostávania každej takej správy.

c. Videá - znamená to videá určené pre mobilný telefón, používané v internetovom prehliadači mobilného telefónu Užívateľa. Videá obsahujú materiály chránené právom, vrátane autorského práva a právom priemyselného vlastníctva, zvlášť: obchodné značky, počítačové programy a diela.

d. Služba/Služba videanazelanie.sk – znamená službu poskytovanú elektronickou cestou na základe týchto Pravidiel v podobe zasielania a príjmu údajov pomocou teleinformatických systémov (vrátane mobilných telefónov), na základe individiuálnej žiadosti Užívateľa, bez súčasnej prítomnosti strán, s tým, že tieto údaje sú prenášané prostredníctvom verejných sietí v zmysle telekomunikačného práva. Služby spočívajú v platenom dodávaní Užívateľovi správ SMS MT v stanovených frekvenciách, za ktoré bude Užívateľ dostávať predĺženie prístupu k možnosti využívania videí v Službe videanazelanie.sk

e. Užívateľ – plnoletá osoba fyzická, využívajúca Servis MT na základe týchto Pravidiel, s tým, že osoby s obmedzenou schopnosťou vykonávania právnych úkonov môžu používať Servis za podmienky, že ich zákonný zástupca vyjadrí súhlas, a osoby neschopné vykonávať právne úkony, za podmienky pôsobenia v ich mene zákonného zástupcu.

f. Tele informatický systém – znamená sústavu medzi sebou spolupracujúcich informatických zariadení a programového vybavenia, zaisťujúci spracovanie a uchovávanie ako aj zasielanie a príjem údajov cez telekomunikačné siete pomocou koncového zariadenia príslušného pre daný druh siete v zmysle telekomunikačného práva

g. Servis alebo Servis MT – subskripčný servis, v rámci ktorého, je do momentu deaktivácie Servisu Užívateľom, poskytovaná Služba spočívajúca v platenom dodávaní Užívateľovi správ SMS MT v určených frekvenciách, za ktoré bude Užívateľ 3 dostávať predĺženie prístupu k možnosti využívania videí v službe
videanazelanie.sk

h. Telekomunikačný operátor alebo Operátor – znamená telekomunikačného podnikateľa v zmysle telekomunikačného práva, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť spočívajúcu v dodávaniu verejným tele komunikačným sietiam , sprievodným výhod alebo poskytnutiu telekomunikačných služieb, pre užívateľov a abonentov ktorého sú dostupné Služby.

II. Zásady využívania Služby videanazelanie.sk

1. Popis Servisu MT je dostupný na strane videanazelanie.sk alebo v reklamách a propagačných materiáloch.

2. Za účelom využitia Služby (aktivácia subskripcie SMS MT) musí Užívateľ zaslať na, uvedené v tabuľke dole, prístupové číslo SMS s obsahom uvedenom v tabuľke dole. Zaslanie správy Užívateľom zahajuje proces poskytovania Služby (aktivácia subskripcie SMS MT). V okamihu, keď DVE obdrží túto správu je uzatváraná zmluva na poskytovanie služieb elektronickou cestou. Aktivácia subskripcie SMS MT je bezplatná.

3. Po vykonaní aktivácie Servisu dostane Užívateľ uvítaciu správu s informáciou týkajúcou sa ceny, ktorá má byť uhradená v rámci pristúpenia danej subskripcie SMS MT a informáciou o frekvencii dostávania platených správ SMS MT ako aj možnosti rezignácie na objednanú subskripciu.

4. Užívateľ má možnosť aktivácie Servisu MT:
Operátor Názov Servisu MT Prístupové číslo Príkaz aktivujúci Servis (obsah správy SMS) Frekvencia dostávania SMS MT v rámci Servisu Orange, Telekom, a O2 Slovensko VOD 7775 VOD 3 krát/týždeň + opčne, dodatočná SMS po registrácii

5. Pre užívateľov mobilných telefónov v sieti Telekom, Orange i O2 je možné aktivovať Servis pomocou internetovej strany propagujúcej Servis. V tom prípade musí Užívateľ napísať na mobilnej strane propagujúcej Servis MT svoje číslo telefónu. Číslo telefónu môže tiež byť zistené automaticky, vtedy Užívateľ nebude žiadaný, aby uviedol číslo telefónu. Následne dostane Užívateľ od Operátora na číslo telefónu správu SMS s unikátnym heslom, ktoré následne musí uviesť tiež na predmetnej mobilnej strane. Alternatívne, po zistení čísla telefónu Užívateľa, tento môže byť presmerovaný na stranu Operátora, kde bude môcť dokončiť proces registrácie podľa pokynov Operátora. Po aktivácii Servisu môže Užívateľ dostať prvú platenú SMS MT.

6. Deaktiváciu Servisu MT (zrušenie zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou) je možné vykonať kedykoľvek zasielajúc na prístupové číslo uvedené v tabuľke nižšie správu SMS s obsahom uvedeným v tabuľke dole.
Názov Servisu MT Deaktivujúce číslo Deaktivujúci príkaz VOD 7775 STOP VOD, alebo kliknite tu.
Deaktivácia Servisu je bezplatná.

7. Správu, ktorá deaktivuje Servis je nutné v každom prípade zaslať z čísla mobilného telefónu, pre ktorý bol Servis objednaný (a na ktoré to číslo mobilného telefónu je zasielaná SMS MT).

8. Od momentu objednania Servisu bude Užívateľ dostávať správy SMS MT v časových odstupoch vyplývajúcich z tabuľky uvedenej v ods. 4 hore až do momentu deaktivácie Servisu. Každá taká SMS MT znamená predĺženie prístupu k možnosti využívania videí v službe, až do momentu ďalšieho zaťaženia poplatkom za obdržanie správy SMS MT.

9. Každý Užívateľ Servisu MT má prístup ku službe.

10. Videá nemôžu byť vymenené za protihodnotu v peniazoch ani akúkoľvek inú.

11. Videá prístupné pre Užívateľov na strane videanazelanie.sk

III. Poplatky za Servis SMS MT

1. Užívateľ je zaťažený poplatkom za obdržanie každej správy SMS MT, ktorá mu bude zaslaná v rámci Servisu. Cena za obdržiavanie SMS MT je uvedená v tabuľke v par. II ods. 8 týchto Pravidiel.

2. Poplatky poberajú Operátori.

3. Poplatok za služby nezahrnuje poplatky spojené so získaním prístupu k sieti Internet Užívateľom

IV. Ostatné zásady týkajúce sa využívania Servisu a služby

1. Realizácia objednávky, ktorú podá Užívateľom ohľadne Servisu a možnosť vyžitia Užívateľom služby závisí na tom, aby Užívateľ náležite splnil požiadavky vyplývajúce z týchto Pravidiel a podrobného popisu využívania Servisu a jeho cenníka. Užívateľ, nezávisle na požiadavkách stanovených v iných ustanoveniach Poriadku, za účelom využívania videa musí:

a. zaistiť, aby telefón alebo iné zariadenie s príslušnými funkciami, na ktorom Užívateľ má videá sprístupnené, bol správne konfigurovaný (predovšetkým čo sa týka transmisie údajov, alebo sťahovania iných prvkov, ktoré podmieňujú použitie videí);

b. uistiť sa pred použitím daného videa, čo sa týka kompatibility videa s telefónom alebo iným zariadením s príslušnými funkciami, existujúcim operačným systémom, používaným internetovým prehliadačom, na ktorom video má byť prehrané;

c. zaistiť, aby telefón Užívateľa alebo iné zariadenie s príslušnými funkciami mali dostatočne veľa voľnej pamäti potrebnej pre používanie videa, ktoré si Užívateľ zvolí.

2. Užívateľ musí chrániť heslo a prístup ku svojmu mobilnému telefónu ako aj ku svojmu kontu umožňujúcemu využívanie Servisu a služieb pred neoprávnenému použitiu tretími osobami.

3. Užívateľ nadobúdajúc video v rámci služby videanazelanie.sk má právo ju využívať v rozsahu stanovenom týmito Pravidlami.

4. Užívateľ nadobúdajúc video v rámci služieb má právo využívať video v rozsahu stanovenom týmito Pravidlami tj. v rozsahu
využívania videa v mobilnom telefóne spolu s možnosťou mnohonásobného reprodukovania behom obdobia, v ktorom má prístup ku Službe. Užívateľ získava oprávnenia pre využívanie videa výlučne pre vlastný úžitok (tj. úžitok osoby, v prospech ktorej je poskytovaná daná Služba). Horeuvedené predovšetkým znamená, že je neprípustné využívanie videa pre komerčné účely, taktiež je neprípustné využívanie ich pre potreby vykonávanej hospodárskej činnosti, ďalšieho predaja, ani inej formy sprístupňovania tretím osobám.

V. Reklamačné konanie

1. Reklamácie týkajúce sa poplatkov za Služby môžu byť podávané priamo Operátorovi príslušnému pre osobu podávajúcu reklamáciu a v režime určenom týmto Operátorom. Užívateľ, nezávisle a bez vplyvu na zodpovednosť podľa predpisov všeobecne platného práva DVE voči spotrebiteľovi a oprávnenia prislúchajúce spotrebiteľovi v rozsahu podávania a vymáhania nárokov, má právo podávať DVE reklamácie týkajúce sa služieb, predovšetkým spojené s nevykonaním alebo nenáležitým vykonaním poskytovaných služieb alebo zistenými vadami.

2. Za účelom zdokonaľovania procesu podávania a prejednávania môže byť reklamácia Užívateľa zaslaná DVE vo forme emailovej správy na adresu elektronickej pošty: reklamacie@digitalglobalpass.com alebo byť zaslaná v písomnej forme na adresu uvedenú v par. 1 odst. 1 týchto Pravidiel s poznámkou "videanazelanie.sk >”. Za účelom uľahčenia identifikácie Užívateľa a nahlasovaných problémov a požiadavok, sa odporúča, aby reklamácia uvádzala:

a. údaje Užívateľa umožňujúce kontakt s ním a identifikáciu ako Užívateľa Servisu, vrátane e-mailovej adresy a čísla telefónu,

b. druh Servisu, ktorého sa reklamácia týka,

c. námietky Užívateľa,

d. okolnosti odôvodňujúc reklamáciu Užívateľa,

e. eventuálne spôsob prejednania reklamácie alebo odstránenia namietaného porušenia, ktorý žiada Užívateľ.

3. Reklamácia hore uvedená musí byť podaná v lehote 2 mesiacov od kedy podávajúci zistí okolnosť, ktorá je základom tej reklamácie.

4. DVE sa zaväzuje poskytnúť odpoveď na reklamáciu v lehote 14 dní po jej obdržaní. DVE môže zaslať odpoveď vo forme e-mailovej správy na adresu Užívateľa, ak bola uvedená v reklamačnej prihláške.

5. Odporúča sa, aby sa Užívateľ zdržal do prejednania reklamácie a nezadával ďalšie objednávky toho istého Servisu, ktorého sa týka reklamácia.

VI Záverečné ustanovenia

1. V súvislosti s fungovaním Servisu a poskytovaním Služby uvedených v týchto Pravidlách bude DVE udržovať vo svojich databázach číslo mobilného telefónu , z ktorého bolo vykonané spojenie behom obdobia požadovaného príslušnými právnymi predpismi, a predovšetkým behom obdobia umožňujúceho prejednanie podaných reklamácií alebo iných nárokov týkajúcich sa Servisu.

2. V prípade, keď Užívateľ uvedie DVE v súvislosti s využívaním Servisu alebo Služieb údaje majúce charakter osobných údajov, budú tieto údaje spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov /ustawa o ochronie danych osobowych/. Administrátorom osobných údajov Užívateľov je DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Tourillon 13100 Aix-en-Provence RCS : 390 944 429 (zwana dalej „DGP”). Tieto údaje budú spracované za účelom určenom v tomto bode. Osobné údaje Užívateľov budu spracované výlučne v rozsahu a pre cieľ nevyhnutný pre vykonanie služby alebo sprístupnenie a využívanie Služby (vrátane do prejednania reklamácie), a po vykonaní Služby budú odstránené, iba ak je nutnosť uchovávania niektorých údajov behom obdobia dlhšieho ako vykonanie Služby, vyplýva z právnych predpisov. Uvedenie Užívateľom všetkých údajov má charakter dobrovoľný. Užívatelia Servisu MT a Služby majú právo k nahliadnutiu a opraveniu svojich osobných údajov a tiež požiadaniu ich odstránenia. Ak Užívateľ požiada o vymazanie alebo zmenu svojich osobných údajov, môže to spraviť zaslaním emailovej správy na adresu elektronickej pošty: reklamacie@digitalglobalpass.com umiesťujúc v obsahu požiadavok spolu s číslom telefónu, z ktorého Užívateľ objednal Servis MT. Požiadavka môže byť tiež zaslaná písomne na adresu uvedenú v bode 1 týchto Pravidiel.

3. Vo veciach neupravených touto zmluvou majú uplatnenie všeobecné predpisy platného práva.

Cenové podmienky:
SMS - Cena za predplatenú službu je 1,6 EUR za každú účastníkom prijatú SMS (4,8€/týžd.). Zrušenie služby môže byť vykonane pomocou textovej správy, zaslaním STOP VOD na číslo 7775 alebo kliknite tu.
Credit Card - Ďalší spôsob platby - s použitím kreditnej karty s automatickou obnovou. Obstarávacia cena 4,8€/týždeň. Pre zrušenie kedykoľvek kontaktujte svoju banku.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), správcom osobných údajov používateľov servisu VOD je spoločnosť „Digital Global Pass SAS“, sídliaca na adrese: 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Tourillon 13100 Aix-en-Provence, Francúzsko, RCS : 390 944 429 (zwana dalej „DGP”). Emailová adresa: reklamacie@digitalglobalpass.com

Osobné údaje používateľov budú spracúvané v súlade s Nariadením, a to na základe článku 6 ods. 1 písmeno a, b, f, na účely súvisiace s poskytovaním služieb prostredníctvom Servisu, vrátane posudzovania prípadných reklamácií, a ak Používateľ vyjadrí príslušný súhlas – na účely spracúvania obchodných a marketingových informácií, spôsobom stanoveným v klauzule súhlasu, a tiež na účely realizácie oprávnených a opodstatnených záujmov Správcu, tzn. na určenie, vymáhanie alebo obhajobu voči požiadavkám a nárokom inej strany.

Osobné údaje budú spracúvané počas obdobia poskytovania služieb prostredníctvom Servisu, až dovtedy, kým Používateľ nepožiada o ich odstránenia, alebo kým neuplynie premlčacia lehota týkajúca sa poskytovaných služieb. Údaje spracúvané na účely zasielania obchodných informácií budú spracúvané až dovtedy, kým Používateľ nezruší svoj vyššie spomenutý súhlas, a informácie nevyhnutné na posúdenie a vyriešenie reklamácií budú spracúvané dovtedy, kým neuplynie premlčacia lehota, ktorá sa týka týchto záležitostí. Osobné údaje budú môcť byť spracúvané aj po stanovených obdobiach, ak to bude nutné na základe platnej legislatívy.

Rozsah osobných údajov, ktoré Správca spracúva, zahŕňa kontaktné údaje Používateľa (vrátane telefónneho čísla a emailovej adresy), ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie služieb prostredníctvom Servisu, ako aj na posudzovanie a riešenie reklamácií.

Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na poskytovanie služieb prostredníctvom Servisu. Uvedenie údajov na účely zasielania obchodných a marketingových informácií je dobrovoľné.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom alebo spolupracovníkom Správcu, ako aj subjektom, ktoré poskytujú Správcovi podporu na základe príslušných dohôd o poverení.

Osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú, majú právo na prístup k obsahu svojich údajov, ako aj na ich doplnenie, spresnenie, odstránenie, obmedzenie spracúvania, právo na prenesenie údajov, ako aj právo podať sťažnosť voči spracúvaniu, a tiež právo zrušiť svoj súhlas, čo nemá vplyv na legálnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané pred zrušením súhlasu. Osoby, ktorých sa údaje týkajú, majú právo podať sťažnosť Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, keď uznajú, že spracúvanie ich osobných údajov porušuje predpisy Nariadenia.